Jahan Pahlevan

انتخاب به عنوان نمایشگاه منتخب هفته در دوهفته نامه تندیس

انتخاب به عنوان نمایشگاه منتخب هفته در دوهفته نامه تندیس

1 2 روزنامه همشهری | پنج شنبه 5 دی | شماره 69

1 2 روزنامه همشهری | پنج شنبه ۵ دی | شماره ۶۹

روزنامه مردم امروز

روزنامه مردم امروز

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

حضور محمد رضا طالقانی در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور محمد رضا طالقانی در نمایشگاه جهان پهلوان

جمعی از پیشکسوتان کشتی و جناب محمود ملاقاسمی قهرمان کشتی جهان و المپیک هلیسینکی

جمعی از پیشکسوتان کشتی و جناب محمود ملاقاسمی قهرمان کشتی جهان و المپیک هلیسینکی

حضور شهرام ناظری در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور شهرام ناظری در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور عادل فردوسیپور در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور عادل فردوسیپور در نمایشگاه جهان پهلوان

financial tribune

گزارش نمایشگاه در روزنامه اطلاعات سال هشتاد و نهم | شماره ی 6 7 | سه شنبه 3 دی 0 0 2 2 93

گزارش نمایشگاه در روزنامه اطلاعات
سال هشتاد و نهم | شماره ی ۶ ۷ | سه شنبه ۳ دی ۰ ۰ ۲ ۲ ۹۳

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر
بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر
بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه با حضور دکتر ناصر فکوهی, دکتر
بهمن نامور مطلق, دکتر سجاد باغبان و استاد زروان روح بخشان

gallery2-17

حضور صابر ابر در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور صابر ابر در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور محمد رضا طالقانی در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور محمد رضا طالقانی در نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

----82~1

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

حضور شهرام ناظری در نمایشگاه جهان پهلوان

حضور شهرام ناظری در نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

بخش هایی نمایشگاه جهان پهلوان

دکتر محیط طباطبایی در نمایشگاه

دکتر محیط طباطبایی در نمایشگاه

پوستر نمایشگاه جهان پهلوان

پوستر نمایشگاه جهان پهلوان

بیانیه ی نمایشگاه جهان پهلوان
پهلوان ملت
یک- نه رستم ششصد سال عمر کرد، و نه اسفندیار رویینتن بود. اما آرزوی عمر دراز و بیمرگی همیشه با انسان
بوده و هست. جهانپهلوان مرد آرزوها است، درختی سر در آسمان، اما ریشه در خاک و به سبب همین ریشهها
.است که باورش میکنیم. این آرزوهای ما است که جهان پهلوانی را ششصد ساله میکند و دیگری را رویینتن
دو- جهانپهلوان، بالاترین درجهی سپاه ایران پیش از اسلام بود، و جهانپهلوانان بسیاری در طول تاریخ؛ اما تنها
میخواند و تاریخ معاصر، » جهان پهلوان « دو نام در خاطرهها ماندگار شده است، رستم پسر زال را شاهنامه
.غلامرضا تختی را
سه- غلامرضا تختی در خانیآباد به دنیا آمد. او علاوه بر اینکه کشتیگیری قدرتمند و چالاک بود، و ژگیهای ی
فردی داشت که از او پهلوانی فراتر از آورندهی اولین مدال طلای المپیک ایران ساخت. ادب، فروتنی، ن کخواهی، ی
آزادگی، احترام به پ شکسوتان و ارزشهای ملی- مذهبی و کمکهای او به د گران به ویژه پس از زلزلهی ی ی
بویی نزهرا، از او چهرهای بسیارمحبوب ساخت. مرگ نابهنگامش در سیوهفت سالگی را جامعه هیچگاه نپذیرفت.
در سراسر ا ران نام بسیاری از خ ابانها، م دانها، ورزشگاهها و… به نام او است. اما او بیش از این ها در باور مردم ی ی ی
حضور دارد ، و حضور تختی به خودی خود و بدون هیچ ارتباطی با دولتها ثابت میکند که ملت ایران وجود
.دارد
چهار- هنرمندان بسیاری او را موضوع آثار خود قرار دادهاند، اما این تلاشهای هیچگاه شکل جمعی و فراگیر
نیافتهاند. دوست میداشتم این پروژهی با دیگر هنرها: سینما، تآتر و موسیقی گره میخورد. تا نگاه و دیدگاه
فردی هر هنرمند از تختی ثبت و به نمایش عموم درآید ، بر جامعه تاثیر بگذارد و به خاطرهی جمعی مردم از
. او افزون شود
پنج -در انتخاب هنرمندان، به تختی فکر کردم ، به ویژگی های او که از طبقه ی خود عبور کرده وپهلوان یک
ملت شده بود . نباید به یک دایرهی بسته، ترکیب دایمی و همیشگی اغلب نمایشگاهها اکتفا می کردم. هنر فاخر
یا پذیرفته شده نمی توانست به تنهایی بیانگر او باشد . پس انتخاب های گسترده ای داشتم از هنرمندانی با
گرایش ها و سیلقه های گوناگون پیر و جوان از هنرمندان دانشگاهی وخود آموخته ، فاخرو مردمی و … ، بی
شک اشتباه داشته ام و بهتر از هر کسی به آن آگاهام و این سزای کسی است که می خواهد تجربه کند ، مستقل
و خودش باشد . می دانم میشد این نمایشگاه را کوچکتر، کیفی تر و یکدست تر با برگزار کرد. اما من اینطور
.نمیخواستم
شش- سربلندی قهرمان سرفرازی ملت است، اما تختی میداناش بیمجسمه مانده است، هیچ موزه یا خانهای
ندارد. جایی که بتوان کتابها، مقالات و آثاری در بارهی او خواند ، صدایش را شنید، فیلم کُشتیهایش را دید،
، و با زندگی و منشاش آشنا شد. بسیاری که در این نمایشگاه – کتاب- گردآوری شدهاند، میتوان آنها را برای
همیشه در خانه- موزه ی تختی به نمایش گذاشت و آن را به موزهی زندهای تبدیل کرد که محل آمد و شد
نیست، این دیگرانی را طلب میکند که این سرزمین » نمایش گردان « جوانها باشد. اما این دیگر در توان یک
| و پهلوان اش را دوست دارند. آرش تنهایی
.
عکاس پروژه : دنیا مشرفی ، با همکاری میلاد فداکار عکسهای نمایشگاه : مجید نیک نفس طراحی گرافیک :
… آرش تنهایی با همکاری زکیه شادلو و استدیو دبستان با همکاری : سینا عباسی ، عطیه نوری و
طراحی سایت : مصطفی خسروی
www.jahanpahlevan.com
.